Szanowny Akcjonariuszu,

W związku z obowiązkiem dematerializacji akcji - wprowadzonym do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) – VIMA GLOBAL S.A. informuje, że nastąpi zastąpienie dokumentu akcji zapisem w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez biuro maklerskie (Biuro Maklerskie PEKAO – prowadzone przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie - podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy).

Działając w imieniu ‘’VIMA GLOBAL” Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Kwidzyńska 3, 51-415 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550233, NIP 8681963872 (dalej zwanej: „Spółką”), Zarząd Spółki wzywa Pana/Panią, jako Akcjonariusza VIMA GLOBAL S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

W przypadku chęci osobistego składania dokumentów informujemy, iż siedziba Spółki otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Zgodnie z w/w ustawą wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do Akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu przeznaczonym do komunikacji z Akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Obowiązywanie dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa 31 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Po tym terminie - 31 marca 2021 roku - wobec Spółki uważa się za Akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki prawa udziałowego do 31 marca 2026 roku.

 Zarząd – VIMA GLOBAL S.A.

 

                                                                                                                             

Kluczowe atuty

VIMA GLOBAL S A specjalizuje się w hurtowej sprzedaży paliw oraz zaopatrzeniu inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych. Firma zapewnia precyzyjne wsparcie realizowanych działań dostarczając rozwiązania zwiększające zysk inwestycji.

Biuletyn informacyjny

Subskrybuj biuletyn informacyjny aby otrzymywać najnowsze informacje
dotyczące wsparcia inwestycji.